Условия за ползване

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.keskin.bg предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество “Д-р Кескин диливъри” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. Б, ап. 55, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 205492696, представлявано от Поля Първанова – Управител, тел. 0898 543 350, e-mail: online@keskin.bg,наричано по-долу за краткост „Д-р Кескин” от една страна и от друга страна – Получателят/-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.keskin.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Д-р Кескин уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата www.keskin.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Д-р Кескин гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Д-р Кескин за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Д-р Кескин се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Д-р Кескин е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Д-р Кескин при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

7. Електронният магазин www.keskin.bg предлага богата гама здравословни и полезни храни, в това число: диетични и диабетични храни – пакетирани храни, сурови и печени ядки, сушени плодове, мюсли, шоколадови изделия, бижута, козметика.

8. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.keskin.bg.

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на Д-р Кескин.

9. Д-р Кескин не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

10. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

11. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

12. Д-р Кескин си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

13. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Д-р Кескин. Регистрацията в сайта не е задължителна.

14. За да направите поръчка през сайта на Д-р Кескин, следвайте следните стъпки:

14.1. Изберете желаната стока от категориите продукти на сайта или чрез използване на полето за търсене.

14.2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, попълнете количеството желани стоки в полето „брой“ и натиснете бутона „Добави в количката”. С натискането на бутона, се отваря страница „Вижте количката“. Ако желаете, можете да допълвате поръчката с други стоки от електронния магазин чрез натискането на бутона „Продължи с пазаруването“ (връщате се обратно в магазина). Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.

14.3. В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него вдясно е изписан броят на добавените в количката стоки и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. Общата стойност на поръчката се преизчислява автоматично, при всяко въвеждане на промени в количеството на добавените стоки или отказване на стоки.

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Д-р Кескин, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, призатваряне на сайта на Д-р Кескин.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Д-р Кескин и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „Количката”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

14.4. За да поръчате стоките, добавени във Вашия списък натиснете бутона „Поръчка” във Вашата виртуална количка.

14.5. Ако сте регистриран потребител, въведете Вашите имейл и парола, за да влезете в акаунта си. Ако не желаете да се регистрирате, моля, изберете „гост“ и продължете с пазаруването, чрез натискане на бутона „продължи“.

14.6. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, адрес на доставка, e-mail.

14.7. Моля, изберете метод на плащане и метод на доставка от падащите менюта.

14.7.1. При избор на доставка чрез куриер, ще се появят различни варианти за срок на доставка. Изберете от предложените възможности. Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира автоматично и зависи от обема и тежестта на пратката. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”.

14.7.2. В случай че сте избрали начин на доставка „от обект на Д-р Кескин”, стоката ще бъде доставена до обекта на Д-р Кескин в срока, съгласно т. 24 от настоящите ОУ. В срок до 3 /три/ работни дни от доставка на стоката, следва да получите същата от обекта на Д-р Кескин. След изтичане на посочения срок, Д-р Кескин се освобождава от задължението си да достави заявената от Вас стока и губите правата си по извършената поръчка.

14.8. Попълнете „специални инструкции“, ако имате такива.

14.9. На екрана се вижда окончателният изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.10. Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.keskin.bg. Моля, натиснете „Запознах се с ОУ и съм съгласен с тях”.

14.11. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Финализирай”.

15. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Д-р Кескин диливъри” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Финализирай“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила.

16. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

17. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Д-р Кескин има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

18. Ако е необходимо, служител на Д-р Кескин ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

19. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. Плащане при доставка чрез наложен платеж.

19.2. Плащане по банков път.

19.3. Плащане с дебитна/кредитна карта.

20. При избран начин на плащане „чрез наложен платеж”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

21. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Д-р Кескин, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

22. При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.

ДОСТАВКА

24. Стоките, поръчани от електронния магазин www.keskin.bg се доставят в срок до 3 /три/ работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

25. Д-р Кескин не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Д-р Кескин обстоятелства.

26. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Д-р Кескин на тел.0898/ 543 350

27. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Д-р Кескин не бъде незабавно уведомен на тел. 0898 543 350, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

28. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Д-р Кескин на тел. 0898 543 350 за отстраняване на несъответствието.

29. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

30. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Д-р Кескин се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

31. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3(три) работни дни от уведомяването за такова искане на Д-р Кескин на тел. 0898 543 350.

32. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от седем работни дни от датата на получаване на стоката. Разпоредбите относно правото на отказ на потребителя от получената стока, не се прилагат за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба.

ПРАВО НА ОТКАЗ

33. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Д-р Кескин за решението си чрез недвусмислено заявление, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на седемдневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

34. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Д-р Кескин. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Д-р Кескин преди изтичането на 7-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват.

35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Д-р Кескин стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Д-р Кескин има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Д-р Кескин, с получаването на стоката от Д-р Кескин, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

35. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Д-р Кескин възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. Д-р Кескин възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

35.3. Д-р Кескин има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

36. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Д-р Кескин стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Д-р Кескин се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

38. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

39. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Д-р Кескин има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

40. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Д-р Кескин на формата за въпроси и запитвания или на тел . 0898 543 350, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

41. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Д-р Кескин не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

42. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.keskin.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Д-р Кескин и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

43. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.