Return policy

ПРАВО НА ОТКАЗ

33. Упражняване правото на отказ 33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Д-р Кескин за решението си чрез недвусмислено заявление, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на седемдневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП. 33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя. 34. Връщане на стоката 34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Д-р Кескин. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Д-р Кескин преди изтичането на 7-дневния срок. 34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. 35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Д-р Кескин стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им. 34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително услоВие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Д-р Кескин има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. 34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Д-р Кескин, с получаването на стоката от Д-р Кескин, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване. 35. Възстановяване на заплатените суми. 35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Д-р Кескин възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката. 35.2. Д-р Кескин възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. 35.3. Д-р Кескин има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не предстаВи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано. 36. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Д-р Кескин стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Д-р Кескин се освобождава от задължението си да възстаноВи заплатените от Потребителя суми. 37. При несъответстВие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби. 38. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предостаВил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.